ICAN SCHOOL

Manuál

Manuál
pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR

Pri objednávke nad 500 € — ZADARMO
učiť sa zadarmo online >>>

* Cena jednotlivých učebníc je stanovená len nákladmi na ich tlač a distribúciu, bez akéhokoľvek profitu iCan s.r.o.

Cena sa tak skladá z nasledovných položiek:
✔ Náklady na tlač (v prípade použitia promo kódov sa poplatok automaticky odpočíta)
✔ Náklady na skladovanie
✔ Náklady na balenie
✔ Náklady na distribúciu
✔ Administratívny poplatok koordinátorovi

viac informácií >>>

Zostavovatelia: PhDr. Janka Píšová, PhD., Mgr. Karol Csiba, PhD., PhDr. Denisa Ďuranová
Prekladatelia: PhDr. Denisa Ďuranová, Lesia Gorovenko, Mgr. Sofia Gregorík, Mgr. Anna Krnáčová, Mgr. Milan Kurota, CSc., Dr. Ing. Nguyen Kim Dang, Ing. Mgr. Rastislav Popović, Mgr. Tatiana Valentová
Ilustrátorka: Margo Uralskaia
Grafika: Ing. Gabriela Némethová

Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR určený pre riadiacich pracovníkov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov a rodičov je zameraný na legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR a do výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Zároveň môže byť návodom ako „krok za krokom“ postupovať pri príprave na príchod žiaka-cudzinca do školy, a tým zabezpečiť jeho plnohodnotné začlenenie do vzdelávacieho procesu. Súčasťou manuálu je súbor materiálov pre potreby základných škôl v rôznych jazykových mutáciách.

Má ambíciu pomôcť školám pri sprostredkovávaní základných informácií, napr. o systéme vzdelávania v SR, školskom poriadku, školskom klube detí, stravovaní a pod. žiakovi-cudzincovi a jeho rodičom/zákonnému zástupcovi žiaka-cudzinca v im zrozumiteľnom jazyku.

Všetky knihy >>>
PARTNERI PROJEKTU

INÉ KNIHY