ICAN SCHOOL

Manuál

Manuál
pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR
36
učiť sa zadarmo online >>>

Zostavovatelia: PhDr. Janka Píšová, PhD., Mgr. Karol Csiba, PhD., PhDr. Denisa Ďuranová
Prekladatelia: PhDr. Denisa Ďuranová, Lesia Gorovenko, Mgr. Sofia Gregorík, Mgr. Anna Krnáčová, Mgr. Milan Kurota, CSc., Dr. Ing. Nguyen Kim Dang, Ing. Mgr. Rastislav Popović, Mgr. Tatiana Valentová
Ilustrátorka: Margo Uralskaia
Grafika: Ing. Gabriela Némethová

Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR určený pre riadiacich pracovníkov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov a rodičov je zameraný na legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR a do výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Zároveň môže byť návodom ako „krok za krokom“ postupovať pri príprave na príchod žiaka-cudzinca do školy, a tým zabezpečiť jeho plnohodnotné začlenenie do vzdelávacieho procesu. Súčasťou manuálu je súbor materiálov pre potreby základných škôl v rôznych jazykových mutáciách.

Má ambíciu pomôcť školám pri sprostredkovávaní základných informácií, napr. o systéme vzdelávania v SR, školskom poriadku, školskom klube detí, stravovaní a pod. žiakovi-cudzincovi a jeho rodičom/zákonnému zástupcovi žiaka-cudzinca v im zrozumiteľnom jazyku.

Počet výtlačkov: 100 ks

Všetky knihy >>>

INÉ KNIHY