ICAN SCHOOL

Aha, slovenčina!

Aha, slovenčina!
Učebnica pre deti cudzincov a krajanov
27.5
učiť sa zadarmo online >>>

* Cena jednotlivých učebníc je stanovená len nákladmi na ich tlač a distribúciu, bez akéhokoľvek profitu iCan s.r.o.

Cena sa tak skladá z nasledovných položiek:
✔ Náklady na tlač (v prípade použitia promo kódov sa poplatok automaticky odpočíta)
✔ Náklady na skladovanie
✔ Náklady na balenie
✔ Náklady na distribúciu
✔ Administratívny poplatok koordinátorovi

podporiť tento projekt >>>

Autori: Mgr. Klaudia Báčkai, Mgr. Martina Uličná, PhD.
Illustratorka: Margo Uralskaia
Grafika: Alexandra Háberová

Didaktický materiál pre realizáciu základného intenzívneho jazykového kurzu pre deti školského veku (6. – 15. rokov). Cieľovou skupinou sú žiaci- cudzinci základných škôl v SR vo veku 6-15 rokov, ich rodičia a pedagogickí zamestnanci.

Cieľovou skupinou sú tiež žiaci učiaci sa slovenčinu vo vzdelávacích centrách v zahraničí (zahraniční Slováci, majú slovenské korene, jeden z rodičov je Slovák, apd.) Koncepcia učebnice vychádza jednak z metodického odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom jazykovom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov a druhým východiskovým bodom koncepcie je jazykový štandard pre úroveň A1 v slovenčine ako cudzom jazyku.

Z obsahovej stránky je učebnica rozdelená na 9 komunikačných tém.

Cieľom práce s učebnicou je, aby si deti osvojili základnú slovnú zásobu potrebnú pre dorozumievanie sa v bežných komunikačných situáciách v rodinnom, školskom, voľnočasovom a inom prostredí. Základným didaktickým princípom je osvojovanie jazyka na komunikačnom základe s eliminovaním vysvetľovania gramatických javov.

Uprednostňuje sa osvojovanie si vetných modelov a základných jazykových fráz prostredníctvom zapájania detí do konkrétnych jazykových situácií vychádzajúcich z aktuálnych potrieb detí. Cieľom učebnice je zabezpečenie základných jazykových kompetencií umožňujúcim úspešné začlenenie dieťaťa do školského prostredia.

Súčasťou učebnice je doplnkový materiál - pracovné listy pre 2 vekové kategórie detí.

Pracovný zošit (1 - 4 školská trieda) >>>

Pracovný zošit (5 - 9 školská trieda) >>>

K učebnici budú spracované aj zvukové nahrávky, ktoré budú úzko previazané na jednotlivé kapitoly a cvičenia v nich.

Všetky knihy >>>
PARTNERI PROJEKTU
PARTNERI PROJEKTU

INÉ KNIHY