ICAN SCHOOL

Slovník

Prekladový slovník 
základných pojmov pre základné školy
12
Jazyk
* Cena jednotlivých učebníc je stanovená len nákladmi na ich tlač a distribúciu, bez akéhokoľvek profitu iCan s.r.o.

Cena sa tak skladá z nasledovných položiek:
✔ Náklady na tlač (v prípade použitia promo kódov sa poplatok automaticky odpočíta)
✔ Náklady na skladovanie
✔ Náklady na balenie
✔ Náklady na distribúciu
✔ Administratívny poplatok koordinátorovi

viac informácií >>>

Zostavovatelia: PhDr. Janka Píšová, PhD., Mgr. Karol Csiba, PhD., PhDr. Denisa Ďuranová, PaedDr. Anita Halászová, PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD., PaedDr. Mariana Páleníková

Prekladatelia:
PhDr. Denisa Ďuranová, – anglický jazyk
Mgr. Ladislav Berta, Mgr. Sofia Gregorík, Mgr. Silvia Kőrösová, PaedDr. Anita Halászová, PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD., PaedDr. Lívia Tímárová – maďarský jazyk
Ing. Mgr. Rastislav Popović – srbský jazyk
Mgr. Milan Kurota, CSc., Mgr. Tatiana Valentová – ruský jazyk
Mgr. Tatiana Valentová, Lesia Gorovenko – ukrajinský jazyk
Dr. Ing. Nguyen Kim Dang – vietnamský jazyk
Mgr. Andrea Tureková, PhD. – francúzsky jazyk
Mgr. Andrea Mészáros – nemecký jazyk
Haeyeong Hwang, Dreh Jungyun Park, Seohyun Park – kórejský jazyk
Mgr. Ľudmila Sklenková – španielsky jazyk

Návrh obálky a ilustrácie: Mgr. Jana Neradná
Ilustrátorka: Margo Uralskaia
Grafika: Ing. Gabriela Némethová

Žiaci-cudzinci musia okrem komunikačného jazyka zvládnuť aj odborný jazyk, k tomu im výrazne môžu pomôcť prekladové slovníky. Cieľom tohto intelektuálneho výstupu je preto príprava prekladového slovníka základných pojmov:

k jednotlivým vzdelávacím oblastiam a vyučovacím predmetom pre základnú školu.

Slovník tvorí reprezentatívny výber zoznamu štandardizovaných pojmov zo vzdelávacieho štandardu (obsahový štandard) jednotlivých vyučovacích predmetov Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávane (1. stupeň ZŠ) a Štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ): jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra; matematika a práca s informáciami – matematika, informatika; človek a príroda – prvouka, prírodoveda, fyzika, chémia, biológia, človek a spoločnosť – vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka.

Slovník tak bude pomôckou nielen pre žiakov-cudzincov navštevujúcich základnú školu v SR, pedagogických zamestnancov základných škôl a rodičov/zákonného zástupcu žiaka-cudzinca, ale aj pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí a žiakov (väčšinou štátnych občanov SR, narodených v SR alebo v zahraničí), ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia Slovenskej republiky a zároveň vykonávajú komisionálne skúšky vo svojej kmeňovej škole, príp. navštevujú slovenskú sekciu v jednej z európskych škôl.

Všetky knihy >>>
PARTNERI PROJEKTU

INÉ KNIHY